Algemene Voorwaarden

Verenigingen

 

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Vereniging: Voetbalvereniging in zijn algemeenheid. De voetbalvereniging is ook de algehele opdrachtgever van Keep It Cool

Deelnemer(s)/Deelnemende keeper(s): Persoon (keeper) of personen (keepers) die fysiek gebruik maakt van de diensten van Keep It Cool.

Training(en): Keeperstraining(en) verzorgd door Keep It Cool.

Keep It Cool: Keep It Cool als volledige organisatie, waaronder dus alle keeperstrainers en andere medewerkers vallen.

 

2.    Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van Keep It Cool: Jeugdpakketten en Seniorenpakketten en alle andere activiteiten met uitzondering van Keepersdagen. (voor Keepersdagen zijn andere algemene voorwaarden van toepassing)

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van Keep It Cool waarbij derden betrokken worden.

2.3 De diensten van Keep It Cool worden verzorgd op een door Keep It Cool bepaalde locatie.

2.4 Een overzicht van de diensten van Keep It Cool is te vinden op de website van Keep It Cool. (www.keepersopleidinglimburg.nl)

 

3.    Contract & Inschrijving

3.1 Het contract tussen Keep It Cool en de vereniging moet door een daarvoor bevoegde afgevaardigde van het clubbestuur worden ondertekend.

3.2 Het contract wordt, zonder schriftelijke bevestiging van de vereniging van opzegging vóór de uiterlijke datum van de ingestelde verlengtermijn (deze datum is te vinden op het contract van het lopende seizoen), ieder jaar automatisch verlengd.

3.3 Keep It Cool maakt vóór aanvang van het seizoen een indeling voor de deelnemers, gebaseerd op het in het contract aangegeven, door de vereniging bepaalde, aantal groepen. Deze groepen worden ingedeeld door Keep It Cool met maximaal 6 keepers per groep.

3.3 De deelnemende keepers dienen vóór ieder seizoen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren. Indien de deelnemer minderjarig is, dient deze door de ouder(s)/voogd te worden ondertekend.

3.4 In het inschrijfformulier wordt gevraagd naar eventuele medische aandoeningen van de deelnemer. Deze gegevens dienen door de deelnemer naar waarheid ingevuld te worden. Keep It Cool behandeld deze gegevens strikt vertrouwelijk en verstrikt deze gegevens niet aan derden. De medische gegevens worden uitsluitend gebruikt om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen tijdens de trainingen.

3.5 Bij medische aandoeningen of twijfels over de gezondheid van de deelnemer dient altijd een arts geconsulteerd te worden (of al geraadpleegd zijn), alvorens een deelnemer deelneemt aan de trainingen.

3.6 Wijzigen van de inschrijvingen van de deelnemer dient schriftelijk of per mail te geschieden.

3.7 Wijzigen of annuleren van het contract na tekenen van het contract door de vereniging is niet mogelijk.

 

4.    Tarieven & Betaling

(Tarieven zie www.keepersopleidinglimburg.nl/trainingspakketten)

4.1 Trainingspakket(ten) voor het gehele seizoen dien(t)(en) in 4, 8 of 10 maandelijkse termijnen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL77 INGB 0006 9298 66. Betaling geschiedt na het verkrijgen van een factuur per mail waarop de datum van betaling staat.

4.2 Keep It Cool behoudt zich het recht de tarieven eenzijdig te kunnen aanpassen, behalve binnen een lopend contract en ook niet ten tijden van een verlenging van het contract door de vereniging binnen de gestelde termijn (deze datum is te vinden op het contract van het lopende seizoen). Indien een vereniging binnen de verlengtermijn verlengt, mag Keep It Cool de tarieven niet verhogen.

4.3 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen vooraf of achteraf nooit rechten worden ontleend.

 

5.    Trainingstijden

(Trainingstijden zie www.keepersopleidinglimburg.nl/groepsindeling)

5.1 De trainingen zijn voor een duur van 60 minuten.

5.2 De trainingstijden kunnen vóór aanvang van ieder seizoen eenzijdig aangepast worden door Keep It Cool.

5.3 Tijdens het seizoen kan Keep It Cool de trainingstijden aanpassen in overleg met de clubleiding of een afgevaardigde van het clubbestuur.

5.4 Tijdens schoolvakanties gelden er afwijkende trainingstijden voor de jeugdpakketten.

5.5 Tijdens de winterstop, reguliere kerstvakantie zoals word aangehouden in het onderwijs, is Keep It Cool niet verplicht om te trainen voor zowel de senioren- als de jeugdpakketten.

 

6.    Gebruik faciliteiten & Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van de vereniging en/of Keep It Cool geschiedt uitsluitend op eigen risico van de deelnemer. Keep It Cool is nooit aansprakelijk voor tijdens een training opgelopen lichamelijk letsel.

6.2 De kosten van het verloren gaan van eigendommen of enig ongeval of letsel zal door de deelnemer zelf gedragen worden.

6.3 Alle deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen en alle andere faciliteiten voor tijdens en na de trainingen. Schade die door de deelnemer wordt veroorzaakt zal op de deelnemer/ouder(s)/voogd worden verhaald.

6.4 Alle deelnemers en verenigingen die gebruik maken van diensten van Keep It Cool, worden geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

 

7.    Foto en video materiaal

Foto’s gemaakt door Keep It Cool, kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden. Indien een deelnemer dit niet toestaat dient de deelnemer Keep It Cool hier tijdig van op de hoogte te stellen.

 

8.    Afwezigheid bij trainingen

Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn in de training, dan dient de leerling/ouder dit te melden aan de keeperstrainer. Inhalen van een training is niet mogelijk.

 

9.    Kleding

Het dragen van gepaste, beschermende keeperskleding tijdens de trainingen is verplicht. Keep It Cool kan een deelnemer toegang tot de trainingen weigeren als er geen gepaste, beschermende keeperskleding wordt gedragen door de deelnemer.

 

10.  Gedrag

10.1 Keep It Cool behoudt zich het recht om bij wangedrag of bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden een deelnemer de toegang aan de trainingen per direct te ontzeggen.

10.2 Keep It Cool is clubafhankelijk en derhalve dienen alle deelnemers zich te gedragen naar de gedragscode binnen de vereniging.

10.3 Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders, overige deelnemers en alle andere aanwezige personen.

 

11.  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Keep It Cool en deelnemer/vereniging is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Keepersdagen

 

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Deelnemer(s): Persoon (keeper) of personen (keepers) die fysiek gebruik maakt van de Keepersdag(en) van Keep It Cool.

Keepersdag(en)/Keepersdag(en): Keepersdag(en) verzorgd door Keep It Cool.

Keep It Cool: Keep It Cool als volledige organisatie, waaronder dus alle keeperstrainers en andere medewerkers vallen.

 

2.    Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van Keep It Cool: Keepersdagen.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op Keepersdagen van Keep It Cool waarbij derden betrokken worden.

2.3 De Keepersdagen van Keep It Cool worden verzorgd op een door Keep It Cool bepaalde locatie.

2.4 Een overzicht van de Keepersdagen van Keep It Cool is te vinden op de website van Keep It Cool. (www.keepersopleidinglimburg.nl)

 

3.    Aanmelding & inschrijving

3.1 De deelnemer dient, vóór einde van de inschrijfperiode, voor iedere deelname aan de keepersdag een inschrijfformulier in te leveren en te ondertekenen. Indien de deelnemer minderjarig is, dient deze door de ouder(s)/voogd te worden ondertekend.

3.2 In het inschrijfformulier wordt gevraagd naar eventuele medische aandoeningen. Deze gegevens dienen door de deelnemer naar waarheid ingevuld te worden. Keep It Cool behandeld deze gegevens strikt vertrouwelijk en verstrikt deze gegevens niet aan derden. De medische gegevens worden uitsluitend gebruikt om de veiligheid van de deelnemer(s) te kunnen waarborgen tijdens de trainingen.

3.3 Bij medische aandoeningen of twijfels over de gezondheid dient altijd een arts geconsulteerd te worden (of al geraadpleegd zijn), alvorens een deelnemer deelneemt aan een of meerdere keepersdagen.

3.4 Wijzigen of annuleren van de inschrijving van de deelnemer dient schriftelijk of per mail twee weken vóór de datum van de desbetreffende keepersdag te geschieden.

3.5 Keep It Cool maakt vóór aanvang van de keepersdag(en) een indeling voor de deelnemers in de vorm van groepen. De indelingen zijn gebaseerd op leeftijd. Deze groepen worden ingedeeld door Keep It Cool met maximaal 6 keepers per groep.

3.6 De aanmeldingen worden door Keep It Cool geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers voor de keepers dag bereikt is.

3.7 Na aanmelding ontvangt de deelnemer een digitale ontvangstbevestiging. Dit is geen garantie voor deelname maar laat weten dat de aanmelding door Keep It Cool is ontvangen en geregistreerd.

3.8 Wanneer een aanmelding ontvangen wordt nadat het maximum  aantal deelnemers voor een keepers dag is bereikt ontvangt u bericht dat deelname op dat moment niet meer mogelijk is.

 

4.    Tarieven & Betaling

(Tarieven zie www.keepersopleidinglimburg.nl)

4.1 Kosten voor de deelname aan de keepersdag(en) dienen vóór de factuurdatum overgemaakt te worden op rekeningnummer NL77 INGB 0006 9298 66. Betaling geschiedt na het verkrijgen van een factuur per mail waarop de datum van betaling staat.

4.2 Keep It Cool behoudt zich het recht de tarieven eenzijdig te kunnen aanpassen.

4.3 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen vooraf of achteraf nooit rechten worden ontleend.

 

5.    Trainingstijden

(Trainingstijden zie www.keepersopleidinglimburg.nl)

De trainingstijden kunnen vóór aanvang van iedere keepers dag eenzijdig aangepast worden door Keep It Cool.

 

6.    Gebruik faciliteiten & Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van de vereniging en/of Keep It Cool geschiedt uitsluitend op eigen risico van de deelnemer. Keep It Cool is nooit aansprakelijk voor tijdens een training opgelopen lichamelijk letsel.

6.2 De kosten van het verloren gaan van eigendommen of enig ongeval of letsel zal door de deelnemer zelf gedragen worden.

6.3 Alle deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen en alle andere faciliteiten voor tijdens en na de trainingen. Schade die door de deelnemer wordt veroorzaakt zal op de deelnemer/ouder(s)/voogd worden verhaald.

6.4 Alle deelnemers en verenigingen die gebruik maken van diensten van Keep It Cool, worden geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

 

7.    Foto en video materiaal

Foto’s gemaakt door Keep It Cool, kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden. Indien een deelnemer dit niet toestaat dient de deelnemer Keep It Cool hier tijdig van op de hoogte te stellen.

 

8.    Afwezigheid

Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn tijdens de keepersdag, dan dient de leerling/ouder dit te melden aan de keeperstrainer. Inhalen van een keepersdag is niet mogelijk.

 

9.    Kleding

Het dragen van gepaste, beschermende keeperskleding tijdens de trainingen is verplicht.

 

10.  Gedrag

10.1 Keep It Cool behoudt zich het recht om bij wangedrag of bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden een deelnemer de toegang aan de trainingen per direct te ontzeggen.

10.2 Keep It Cool is clubafhankelijk en derhalve dienen alle deelnemers zich te gedragen naar de gedragscode binnen de vereniging.

10.3 Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders, overige deelnemers en alle andere aanwezige personen.

 

11.  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Keep It Cool en deelnemer/vereniging is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Keep It Cool
+316-55555789
KvK nr. 64185710
BTW-nr.:NL217099993B01
IBAN: NL 77 INGB 0006 9298 66
Molenweg 16, 6071VZ Swalmen
info@keepersopleidinglimburg.nl
www.keepersopleidinglimburg.nl